Algemene Voorwaarden Letsellijn B.V.

Bij Letsellijn geloven wij dat er nogal wat anders kan in het juridisch vak en daarom werken wij ook net even wat anders. Wij bieden juridische dienstverlening van nu, makkelijk, snel en begrijpelijk. Vandaar dat onze algemene voorwaarden ook net even iets anders zijn.
We hebben ze in simpele taal opgesteld zodat ze voor iedereen goed te begrijpen zijn. Bij Letsellijn kunt u inzichtelijke processen, lagere kosten en vooral duidelijkheid verwachten. Met die gedachten hebben we ook deze voorwaarden opgesteld De meest actuele versie van onze algemene voorwaarden vindt u op www.letsellijn.nl.

Artikel 1

1.1 Definities

Letsellijn B.V., gevestigd te Rotterdam, hierna te noemen: “Letsellijn”.
Bezoek- en correspondentieadres: 1e Pijnackerstraat 59, 3036 GE te Rotterdam.

  • Cliënt: de contractpartij van Letsellijn.

Letsellijn: Letsellijn of op basis van een arbeids-, uitzend- of volontaireovereenkomst aan Letsellijn verbonden natuurlijke en rechtspersonen, met inbegrip van de bestuurders van de laatstgenoemden.

  • Honorarium: de financiële vergoeding exclusief BTW (tijdsevenredig of anderszins) – exclusief kantoorkosten en verschotten – die Letsellijn voor uitvoering van de opdracht met de cliënt is overeengekomen.
  • Verschotten: de kosten die Letsellijn in het belang van de uitvoering van de opdracht maakt.
  • Kantoorkosten: de vaste opslag op het honorarium ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten.

Artikel 2

2.1 Algemeen

Letsellijn is de handelsnaam van Letsellijn B.V., gevestigd te (3036 GE, 59) te Rotterdam. Ieder opdracht wordt geacht aan het kantoor te zijn verleend, d.w.z. dat de cliënt c.q. opdrachtgever ermee instemt dat het kantoor de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het kantoor en zo-nodig door derden in opdracht van het kantoor met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW.

2.2 Inspanningsverbintenis

De aanvaarde opdrachten leiden tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.

Artikel 3

3.1 Cliënt en opdrachtgever

Cliënt is degene ten behoeve van wie de werkzaamheden wordt verricht. Indien de opdracht wordt gegeven door een ander dan cliënt:

  • kan de jurist een schriftelijk opdracht verlangen;
  • is zowel de opdrachtgever als cliënt hoofdelijk gehouden tot voldoening van hetgeen uit hoofde van de versterkte opdracht aan de jurist toekomt.

3.2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.

Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle (andere) werkzaamheden die in opdracht van cliënten door Letsellijn en/of zijn medewerkers worden uitgevoerd. Bij het eenmaal aanvaarden van deze voorwaarden als onderdeel van de overeenkomst van opdracht worden de voorwaarden geacht ook op alle latere overeenkomsten en latere werkzaamheden en eerdere overeenkomsten van toepassing te zijn.

Artikel 4

4.1 Opdracht

Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door Letsellijn al dan net stilzwijgend is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van de opdracht kan Letsellijn slechts worden vertegenwoordigd door aan Letsellijn verbonden of door hen aangewezen juristen.

Iedere opdracht aan Letsellijn wordt geacht aan Letsellijn te zijn verleend, dat cliënt ermee instemt dat Letsellijn de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door Letsellijn of zo nodig door derden in opdracht van Letsellijn.

Artikel 5

5.1 Inschakeling derden

Letsellijn brengt redelijke kosten van derden afzonderlijk als verschotten aan de opdrachtgever in rekening. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.

Artikel 6

Aan de jurist komt toe honorarium en verschotten:

6.1 Verschotten

Vergoeding van te specificeren kosten zoals procedurekosten, deurwaarderskosten, griffierecht, reis- en verblijfkosten, taxatiekosten e.d.;
Vergoeding van niet te specificeren kantoorkosten zoals porto, telefoon, telefax, e.d. welke kosten forfaitair worden vastgesteld op 6% van het honorarium.

6.2 Honorarium

De wijze van honorering wordt tussen cliënt en jurist onderling overeengekomen afhankelijk van het te geven soort advies of te voeren procedure. Indien tussen jurist en cliënt geen bijzondere wijze van honorering voor de werkzaamheden is overeengekomen, wordt het honorarium berekend uitgaande van een basisuurtarief dat € 225,– bedraagt, exclusief kantoorkosten, verschotten en BTW.

6.3 Voorschotten

Aan de jurist is een voorschot op hem/haar toekomende verschuldigd. Dit voorschot wordt bij de slotdeclaratie verrekend. Indien aan cliënt gezonden tussentijdse declaraties niet binnen de gestelde betalingstermijn zijn voldaan, is verrekening met het voorschot tussentijds toegestaan. Letsellijn is gerechtigd aan cliënt alsdan een nieuw voorschot te vragen.

Artikel 7

7.1 Declaraties

Letsellijn komt met de opdrachtgever schriftelijk een uurtarief overeen dat een reflectie vormt van de vereiste deskundigheid, het belang van de complexiteit van de zaak.
Overeengekomen uurtarieven luiden altijd exclusief BTW, 6% kantoorkosten en verschotten. Deze kantoorkosten worden niet nader gespecifieerd, maar bestaan uit onder andere porti, telefoon, telefax, internet en specifiek opgevraagde vakliteratuur. Letsellijn zal separaat kosten van uittreksel, griffierechten, deurwaarderskosten en reiskosten e.a. bij cliënt in rekening brengen.

7.2 Kosten

Kosten die door Letsellijn ten behoeve van de cliënten moeten worden betaald aan derden (bijvoorbeeld: deurwaarders, griffierechten, (medische) expertise) worden meteen na ontvangst van de nota aan de cliënt door-gedeclareerd en dienen altijd binnen de op de nota van deze derde voorkomende betalingstermijn te worden voldaan.

7.3 Voorschot

Letsellijn is gerechtigd een voorschot in rekening te brengen op wat zij in de toekomst aan de opdrachtgever in rekening zal brengen. Bij de slotdeclaratie wordt dit voorschot verrekend. Het voorschot wordt in de voorkomende gevallen bepaald in overleg met de opdrachtgever.

7.4 Opdracht

Verrichte werkzaamheden worden, indien de uitvoering van de opdracht zich strekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening gebracht. Letsellijn is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen.

7.5 Klachten declaratie

Klachten over declaraties dienen op straffe van verval te zijn ingediend binnen 14 dagen na declaratiedatum. Zolang de opdracht niet is voltooid zal tussentijds worden gedeclareerd.

7.6 Opschorting werkzaamheden

Indien een declaratie ondanks aanmaning, niet wordt voldaan is de jurist gerechtigd de overeengekomen werkzaamheden op te schorten, nadat cliënt daarvan schriftelijk op de hoogte is gesteld. Ook zolang het eerste voorschot of daarna verzochte tussentijdse voorschotten niet zijn voldaan, is de jurist gerechtigd tot opschorting. Letsellijn is niet aansprakelijk voor door opschorting ontstane schade.

Artikel 8

8.1 Betaling

Facturen gebeurt zoveel mogelijk periodiek.

8.2 Betalingstermijn

Betaling van declaraties van Letsellijn dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd, tenzij op grond van de wet ruimte is voor toepassing van de wettelijke rente voor handelsdebiteuren ex. artikel 6:119a BW, in welk geval de wettelijke rente voor handelsdebiteuren verschuldigd zal raken.

8.3 Wijze van betaling

Alleen betaling door overmaking op één van de op naam Letsellijn gestelde bankrekeningen, dan wel betaling in contanten tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de cliënt. Letsellijn is bevoegd onbetaalde declaraties ter incasso uit handen te geven.

8.4 Rente

Behoudens terechte klacht dient iedere declaratie te worden voldaan binnen veertien dagen van de declaratie, bij gebreke waarvan cliënt/opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim is en wettelijke rente plus 2% verschuldigd is.

8.5 Incassokosten

Ingeval van incassokosten komen de redelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten en gerechtelijke kosten volledig voor rekening van cliënt. De buitengerechtelijke kosten worden in ieder geval op tenminste € 225,– exclusief BTW gesteld.

Artikel 9

9.1 Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Letsellijn en haar medewerkers is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermindert met het eigen risico onder die verzekering. Het kantoor is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van de door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Het kantoor is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van werkzaamheden voor de cliënt voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van cliënt om tot tijdige betaling van de declaraties van het kantoor over te gaan. Letsellijn is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van met betrekking tot de overeenkomst door derden verrichte werkzaamheden.

Artikel 10

10.1 Archivering

Nadat de opdracht is beëindigd zullen alle in het dossier aanwezige van cliënt afkomstige stukken op diens verzoek worden teruggegeven, waarna het overblijvende dossier gedurende zeven jaar zal worden bewaard. Daarna zal het worden vernietigd.

Artikel 11

11.1 Klachtenregeling

Letsellijn kent een klachtenregeling. Wanneer cliënt een klacht over een van de werkzame medewerkers, ongeacht welke functie, een klacht heeft, kan deze schriftelijk worden ingediend bij het kantoor te Rotterdam (1e Pijnackerstraat 59, 3036 GE Rotterdam), t.a.v. de Klachtenbehandelaar, alwaar deze verder afgehandeld zal worden. De klachtenregeling houdt in dat na ontvangst van de klacht van cliënt de medewerker waar de klacht op toeziet, om zijn/haar visie zal worden verzocht welke schriftelijk kenbaar zal worden gemaakt bij cliënt. Aan cliënt zal hierin de mogelijkheid worden geboden om in een persoonlijk onderhoud, onder begeleiding van de klachtbehandelaar, zijn klacht richting de betreffende medewerker nader kenbaar te maken en hierin trachten tot een minnelijk oplossing te komen. Wanneer niet tot een minnelijke oplossing kan worden gekomen zal de klachtbehandelaar beoordelen hoe verder te handelen.

Heeft u nog vragen?